HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm

Nhiều tác giả

Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và tuyên truyền
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Kỷ yếu tập hợp hơn 100 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, học viên từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, giải pháp về kinh tế truyền thông.