HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Chính trị - Pháp luật

Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Vụ Pháp chế - Bộ công an

Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Dương Bạch Long - Nguyễn Xuân Anh - Nguyễn Văn Hiển

Hỏi - đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

ThS. Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang, Nguyễn Mai Trang