HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã

PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

Cẩm nang công tác Đảng (xuất bản lần thứ ba)

Ban Tổ chức Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam

Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh

TS. Nguyễn Hữu Đức và ThS. Phan Văn Hùng (đồng chủ biên)