HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ năng quản lý

Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

TS. Nguyễn Hải Long, TS. Hoàng Xuân Châu

Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã

PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

Cẩm nang công tác Đảng (xuất bản lần thứ ba)

Ban Tổ chức Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam

Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã

PGS. TS. Nguyễn Thị Cúc - GVC. ThS. Lê Thị Thảo

Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã

Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)

Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam