HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã

Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
Thông tin nhan đề:Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:200
Năm xuất bản:2018

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu một số kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.Đây là tài liệu bổ ích đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.