HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở

TS. Quách Thị Minh Phượng (Chủ biên)

Tác giả:TS. Quách Thị Minh Phượng (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách phân tích khái quát về thực thi công vụ, năng lực thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh mới, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở ở Việt Nam hiện nay.