HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề chung về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Phần thứ hai trình bày mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu và những nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Phần thứ ba giới thiệu các phương pháp, kỹ thuật dạy kỹ năng sống cho học sinh.