HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế

Bùi Phúc Hải (Sưu tầm, tổ chức biên soạn)

Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực

Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)

Bác Hồ của chúng em

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ ở Tân Trào

Ngô Quân lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang

Ngô Quân lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

Đường Bác Hồ đi cứu nước

GS. Trình Quang Phú (Tuyển chọn và biên soạn)

Chuyện thường ngày của Bác

Hồng Khanh

Bác Hồ với Thái Nguyên

Tỉnh uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến

Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

Bác Hồ với hoạt động văn hoá nghệ thuật

Khắc Tuế (Chủ biên)

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập II (2009)

Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương

Vĩ đại một con người (2009)

GS. Trần Văn Giàu