HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Bác Hồ với Thái Nguyên

Tỉnh uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:Tỉnh uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Thông tin nhan đề:Bác Hồ với Thái Nguyên
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:704
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách bao gồm một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học của Trung ương và địa phương về những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc ở Thái Nguyên, cũng như tình cảm sâu sắc của Người với Thái Nguyên và của đồng bào các dân tộc Thái Nguyên với Người.