HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực

Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:132
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm những đoạn trích từ các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được in trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập (Xuất bản năm 2021), thể hiện tư tưởng của Người về công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.