HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề:Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn Kỷ yếu làm rõ ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với cách mạng Việt Nam trong 110 năm qua; Tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam. Từ đó góp phần đoàn kết toàn dân đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thành công ước mơ của Người về xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.