HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Những đóa sen hồng - Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Ban Tuyên giáo Trung ương

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương
Thông tin nhan đề:Những đóa sen hồng - Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân. Phần II: Những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.