HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Bác Hồ của chúng em

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Bác Hồ của chúng em
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:238
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tập hợp những câu chuyện kể cũng đồng thời là những kỷ niệm sâu sắc của những chứng nhân từng được gặp gỡ, tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua các câu chuyện kể, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa ở một khía cạnh vô cùng cao đẹp.