HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Bác Hồ ở Tân Trào

Ngô Quân lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:Ngô Quân lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
Thông tin nhan đề:Bác Hồ ở Tân Trào
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:252
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tập hợp những bài viết, hồi ký của một số nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ, đồng bào từng ở bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày Người ở Tân Trào trước Tổng khởi nghĩa.