HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách đi sâu phân tích, làm rõ những quan điểm lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nói chung và các lĩnh vực văn hóa nói riêng trên nhiều bình diện.