HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân. Tập 1 (1951-1954)

Báo Nhân Dân

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:Báo Nhân Dân
Thông tin nhan đề:Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân. Tập 1 (1951-1954)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:760
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

"Bộ sách tuyển chọn những bài viết của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951 đến năm 1969 và được chia thành 3 tập. Tập 1 gồm 360 bài viết, được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951 đến năm 1954. Ngoài những bài viết đã được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, từ tập 7 đến tập 9 (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2011), cuốn sách giới thiệu 130 bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân Dân với nhiều bút danh khác nhau, lần đầu được sưu tầm