HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế

  Bùi Phúc Hải (Sưu tầm, tổ chức biên soạn)

 • Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực

  Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)

 • Bác Hồ của chúng em

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

  Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

 • Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Những đóa sen hồng - Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

  Ban Tuyên giáo Trung ương

 • Bác Hồ ở Tân Trào

  Ngô Quân lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

 • Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân. Tập 1 (1951-1954)

  Báo Nhân Dân

 • Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân. Tập 2 (1955-1959)

  Báo Nhân Dân

 • Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân. Tập 3 (1960-1969)

  Báo Nhân Dân

 • Truyện kể về Bác Hồ - Những chặng đường trường kỳ kháng chiến

  Vũ Kỳ

 • Phong cách Bác Hồ đến cơ sở

  Hồng Khanh

 • Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang

  Ngô Quân lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

 • Đường Bác Hồ đi cứu nước

  GS. Trình Quang Phú (Tuyển chọn và biên soạn)

 • Chuyện thường ngày của Bác

  Hồng Khanh

 • Bác Hồ với Thái Nguyên

  Tỉnh uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

 • Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến

  Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

 • Bác Hồ với hoạt động văn hoá nghệ thuật

  Khắc Tuế (Chủ biên)

 • Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập II (2009)

  Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương

 • Vĩ đại một con người (2009)

  GS. Trần Văn Giàu