HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến

Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
Thông tin nhan đề:Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:134
Năm xuất bản:2017

Mô tả tóm tắt