HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập II (2009)

Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương
Thông tin nhan đề:Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập II (2009)
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:222
Năm xuất bản:2009

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 84 câu chuyện chân thực, đầy xúc động về Bác. Cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.