HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:188
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 10 chuyên đề, khái quát các kỹ năng cơ bản của cán bộ Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện tốt như: Kỹ năng quản lý mục tiêu; kỹ năng dự báo, xây dựng kế hoạch; kỹ năng quản lý thời gian...