HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

TS. Nguyễn Hải Long, TS. Hoàng Xuân Châu

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:TS. Nguyễn Hải Long, TS. Hoàng Xuân Châu
Thông tin nhan đề:Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:200
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần I: Khái quát về chính quyền địa phương và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Phần II: Hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam; Phần III: Hoạt động của chính quyền địa phương. Cuốn sách giúp bạn đọc, đặc biệt là cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn nắm được những quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.