HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:246
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là cán bộ phụ trách công tác thanh thiếu niên, những kiến thức và kỹ năng thiết yếu, hữu dụng trong triển khai thực hiện công tác thanh thiếu niên như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng tổ chức các hoạt động gắn kết thanh thiếu niên...