HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Vệ sinh Môi trường và phòng bệnh ở nông thôn

Phạm Ngọc Quế

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Phạm Ngọc Quế
Thông tin nhan đề:Vệ sinh Môi trường và phòng bệnh ở nông thôn
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:130
Năm xuất bản:2013

Mô tả tóm tắt

Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đời sống và môi trường sinh hoạt ở nông thôn đã được nâng cao rõ rệt so với trước kia.