HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn (xuất bản lần thứ hai)

Nhiều tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn (xuất bản lần thứ hai)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:316
Năm xuất bản:2011

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần I - Vai trò, vị trí của chi bộ; Phần II - Công tác chi bộ; Phần III - Một số tình huống thường xảy ra và cách xử lý. Cuốn sách giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở, nhất là cấp xã, phường, thị trấn có tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho công tác đảng, công tác chi bộ.