HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về quản lý văn hoá - xã hội ở cấp xã

ThS. Đặng Thị Minh

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:ThS. Đặng Thị Minh
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về quản lý văn hoá - xã hội ở cấp xã
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:200
Năm xuất bản:2010

Mô tả tóm tắt

Trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia, dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.