HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố những kiến thức cơ bản

Nguyễn Bá Quang

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Nguyễn Bá Quang
Thông tin nhan đề:Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố những kiến thức cơ bản
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:170
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Theo quy định của pháp luật, thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản cộng đồng dân cư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là cán bộ, công chức của chính quyền cơ sở, tuy vậy vị trí, chức trách và nhiệm vụ của họ lại hết sức quan trọng vất vả và nặng nề.