HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường, thị trấn

Nhiều tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường, thị trấn
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:328
Năm xuất bản:2011

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tập trung trình bày những nội dung cơ bản như: công tác lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp tính các chỉ tiêu trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn; đồng thời phần cuối của cuốn sách còn có hệ thống các câu hỏi và đáp về kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn.