HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thông tin nhan đề:Sổ tay công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:174
Năm xuất bản:2018

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách bao gồm bốn phần, tập trung làm rõ các vấn đề: Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các biểu mẫu về giám sát và phản biện xã hội; Một số văn bản của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.