HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Soạn thảo và xử lý văn bản trong hoạt động của chính quyền cấp xã

GS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:GS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm
Thông tin nhan đề:Soạn thảo và xử lý văn bản trong hoạt động của chính quyền cấp xã
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:248
Năm xuất bản:2010

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm bốn phần, nói về các vấn đề chung liên quan đến văn bản quản lý nhà nước và văn bản của chính quyền địa phương cấp xã; về kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động của chính quyền cấp xã. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng nói đến công tác soạn thảo một số văn bản thông dụng trong hoạt động của chính quyền xã cũng như việc xử lý văn bản trong hoạt động của chính quyền cấp xã.