HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cẩm nang công tác Đảng (xuất bản lần thứ ba)

Ban Tổ chức Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Ban Tổ chức Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông tin nhan đề:Cẩm nang công tác Đảng (xuất bản lần thứ ba)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:288
Năm xuất bản:2010

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách giúp các cấp ủy đảng và đảng viên ở cơ sở có đầy đủ các văn kiện của Đảng một cách có hệ thống, đặc biệt là giúp cho các cán bộ làm công tác đảng triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn của Trung ương đến từng chi bộ.