HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh

TS. Nguyễn Hữu Đức và ThS. Phan Văn Hùng (đồng chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Nguyễn Hữu Đức và ThS. Phan Văn Hùng (đồng chủ biên)
Thông tin nhan đề:Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:174
Năm xuất bản:2011

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận để xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh, thực trạng công tác đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra phương hướng xác định hệ thống tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh.