HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã

PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
Thông tin nhan đề:Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:164
Năm xuất bản:2019

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về hội họp và sự kiện với tư cách là hình thức cụ thể của giao tiếp công vụ; phân tích những kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị địa điểm, đón tiếp đại biểu, phục vụ đến dẫn chương trình, chủ trì và hoàn tất các thủ tục sau hội họp và sự kiện.