HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 • Công văn số 7498-CV/BTGTW

  Công văn số 7498-CV/BTGTW, ngày 25/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đăng ký đề tài tham gia Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2020.

  Đọc tiếp

 • Công văn số 5531-CV/BTGTW

  Công văn số 5531-CV/BTGTW, ngày 27/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về trả lời Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về việc triển khai Đề án Sách xã, phường, thị trấn.

  Đọc tiếp

 • Công văn số 4358-CV/BTGTW

  Công văn số 4358-CV/BTGTW, ngày 04/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tham gia Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Đọc tiếp

 • Công văn 9396-CV/BTGTW

  Công văn 9396-CV/BTGTW, ngày 08/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về chi phí quản lý.

  Đọc tiếp

 • Công văn số 10804-CV/VPTW

  Công văn số 10804-CV/VPTW, ngày 03/7/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Đọc tiếp

 • Công văn số 8177-CV/BTGTW

  Công văn số 8177-CV/BTGTW, ngày 26/5/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương - Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn về đăng ký bổ sung đề tài sách xã, phường, thị trấn năm 2015.

  Đọc tiếp

 • Công văn số 7450-CV/BTGTW

  Công văn số 7450-CV/BTGTW, ngày 17/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương - Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn về chi phí quản lý.

  Đọc tiếp

 • Công văn số 6253-CV/VPTW

  Công văn số 6253-CV/VPTW, ngày 28/8/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về tiếp tục triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2015.

  Đọc tiếp

 • Công văn số 4043-CV/VPTW

  Công văn số 4043-CV/VPTW, ngày 14/9/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về tiếp tục triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Đọc tiếp