HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 • Quyết định số 742-QĐ/BTGTW

  Quyết định số 742-QĐ/BTGTW, ngày 21/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Thành lập Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022-2023

  Đọc tiếp

 • Quyết định số 12222-QĐ/BTGTW

  Quyết định số 12222-QĐ/BTGTW, ngày 05/04/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022-2023

  Đọc tiếp

 • Quyết định số 741-QĐ/BTGTW

  Quyết định số 741-QĐ/BTGTW, ngày 21/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Thành lập Ban Tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022-2023

  Đọc tiếp

 • Quyết định số 2435-QĐ/BTGTW

  Quyết định số 2435-QĐ/BTGTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kiện toàn Hội đồng Chỉ đạo và Ban Tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Đọc tiếp

 • Quyết định số 2019-QĐ/BTGTW

  Quyết định số 2019-QĐ/BTGTW, ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kiện toàn Hội đồng Chỉ đạo và Ban Tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Đọc tiếp

 • Quyết định số 1343-QĐ/BTGTW

  Quyết định số 1343-QĐ/BTGTW, ngày 04/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kiện toàn Ban Tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Đọc tiếp

 • Kết luận số 30-KL/TW

  Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Đọc tiếp

 • Thông báo số 485-TB/BTGTW

  Thông báo số 485-TB/BTGTW, ngày 17/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Ý kiến của Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn về định hướng nội dung đề tài sách xã, phường, thị trấn năm 2014-2015.

  Đọc tiếp

 • Quyết định số 2337-QĐ/BTGTW

  Quyết định số 2337-QĐ/BTGTW, ngày 05/11/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kiện toàn Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Đọc tiếp