HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Quyết định số 741-QĐ/BTGTW

Quyết định số 741-QĐ/BTGTW, ngày 21/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Thành lập Ban Tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022-2023.

Bài cùng chuyên mục

Quyết định số 12222-QĐ/BTGTW

Quyết định số 12222-QĐ/BTGTW, ngày 05/04/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022-2023

Đọc tiếp

Quyết định số 742-QĐ/BTGTW

Quyết định số 742-QĐ/BTGTW, ngày 21/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Thành lập Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022-2023

Đọc tiếp

Quyết định số 2173-QĐ/VPTW

Quyết định số 2173-QĐ/VPTW, ngày 24/01/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về chỉ định cơ sở in sách và vận chuyển thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đọc tiếp

Thông báo số 396-TB/TW

Thông báo số 396-TB/TW, ngày 23/11/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về kết luận của Ban Bí thư về việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đọc tiếp

Quyết định số 2389-QĐ/BTGTW

Quyết định số 2389-QĐ/BTGTW, ngày 08/12/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kiện toàn Ban tổ chức thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đọc tiếp

Quyết định số 2382-QĐ/BTGTW

Quyết định số 2382-QĐ/BTGTW, ngày 03/12/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kiện toàn Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đọc tiếp

Quyết định số 1260-QĐ/BTGTW

Quyết định số 1260-QĐ/BTGTW, ngày 10/4/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thành lập Hội đồng Chỉ đạo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đọc tiếp

Quyết định số 1622-QĐ/BTGTW

Quyết định số 1622-QĐ/BTGTW, ngày 12/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tủ sách ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đọc tiếp