HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới

Trần Nhật Lam (Sưu tầm và biên soạn)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Trần Nhật Lam (Sưu tầm và biên soạn)
Thông tin nhan đề:Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Nông nghiệp
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:220
Năm xuất bản:2016

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tập hợp một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Một số tư liệu được sử dụng có nguồn từ báo chí, báo cáo của các địa phương và ghi chép của cán bộ Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.