HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng

TS. Đặng Kim Sơn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Đặng Kim Sơn
Thông tin nhan đề:Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:156
Năm xuất bản:2018

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về tổ chức cộng đồng, về sự phát triển của tổ chức cộng đồng ở Việt Nam hiện nay; về vai trò và các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm góp phần tập hợp người dân trong cộng đồng phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…