HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Những hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Liên minh hợp tác xã Việt Nam
Thông tin nhan đề:Những hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:192
Năm xuất bản:2018

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất bao gồm một số bài viết về vai trò, vị trí, kinh nghiệm phát triển hợp tác xã thời gian qua và xu hướng phát triển hợp tác xã trong thời gian tới. Phần thứ hai giới thiệu khái quát 19 hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến. 19 hợp tác xã được giới thiệu hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, thủ công nghiệp, nông nghiệp và có tính đến tiêu chí đại diện cho các vùng, miền trong cả nước.