HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tin nhan đề:Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:160
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, cung cấp những thông tin cơ bản để người đọc có thể hiểu được những vấn đề chung về xây dựng nông thôn mới; nội dung cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới cùng một số mẫu và văn bản hướng dẫn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.