HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kinh nghiệm vượt khó, làm giàu của nông dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Nguyễn Duy Lượng - Ngô Văn Hùng - Lê Văn Khôi

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Nguyễn Duy Lượng - Ngô Văn Hùng - Lê Văn Khôi
Thông tin nhan đề:Kinh nghiệm vượt khó, làm giàu của nông dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:204
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 54 bài viết về 54 gương nông dân vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ các mô hình chăn nuôi đa canh - đa con, trồng cây công nghiệp, trang trại tổng hợp.