HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

Hà Anh

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hà Anh
Thông tin nhan đề:Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:164
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung sách tập trung đề cập những vấn đề chung về đào tạo nghề, việc làm; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách; một số nghiệp vụ về tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm trong đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.