HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

Tập thể tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Tập thể tác giả
Thông tin nhan đề:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Xây dựng
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:40
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương, cung cấp thông tin cần thiết, hữu ích phục vụ cán bộ cấp cơ sở và người dân nông thôn trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.