HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi

TS. Trương Thành Trung

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Trương Thành Trung
Thông tin nhan đề:Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Giao thông vận tải
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:230
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho độc giả, đặc biệt là độc giả ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn những kiến thức cơ bản về tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn - miền núi nói riêng; nhận biết một số hành vi vi phạm đặc trưng dẫn tới tai nạn thường diễn ra trên địa bàn nông thôn - miền núi; trích dẫn một số nội dung của pháp luật an toàn giao thông có liên quan trong các lĩnh vực giao thông vận tải.