HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử

Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tác giả:Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam
Thông tin nhan đề:Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, nội dung viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sáng chói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người cộng sản bản lĩnh, kiên trung, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.