HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng

Tập thể tác giả

Tác giả:Tập thể tác giả
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 45 câu hỏi - đáp, được sắp xếp thành ba phần: Phần thứ nhất: Đảng viên là hạt nhân, chi bộ là nòng cốt. Phần thứ hai: Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Phần thứ ba: Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.