HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Nguyễn Phú Trọng

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Nguyễn Phú Trọng
Thông tin nhan đề:Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Mô tả vật lý:624
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Vui lòng truy cập stbook.vn để đọc bản đầy đủ nội dung cuốn sách này.