HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia)

Nhiều tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia)
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:1030
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách được bố cục gồm bốn phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phần thứ hai: Phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phần thứ ba: Vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia. Phần thứ tư: Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.