HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:224
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 149 câu hỏi - đáp về công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc, trong đó tập trung trình bày nội dung “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025” và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình này của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.