HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới

Nguyễn Phú Trọng

Tác giả:Nguyễn Phú Trọng
Thông tin nhan đề:Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tuyển chọn các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2021, là cuốn sách tiếp nối cuốn Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc xuất bản cùng trong dịp này.