HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ДОКУМЕНТЫ XIII-ГО СЪЕЗДА ПАРТИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЬЕТНАМА

Ngôn ngữ:Tiếng Nga
Tác giả:КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЬЕТНАМА
Thông tin nhan đề:ДОКУМЕНТЫ XIII-ГО СЪЕЗДА ПАРТИИ
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách tập hợp 4 văn kiện chính: Diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo chính trị, Nghị quyết Văn kiện XIII, Diễn văn bế mạc Đại hội. (bản tiếng Nga)