HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

DOCUMENTOS DEL XIII CONGRESO NACIONAL

PARTIDO COMUNISTA DE VIETNAM

Ngôn ngữ:Tiếng Tây Ban Nha
Tác giả:PARTIDO COMUNISTA DE VIETNAM
Thông tin nhan đề:DOCUMENTOS DEL XIII CONGRESO NACIONAL
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách tập hợp 4 văn kiện chính: Diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo chính trị, Nghị quyết Văn kiện XIII, Diễn văn bế mạc Đại hội. (bản tiếng Tây Ban Nha)